Přijímací zkoušky

Šestileté gymnázium (79-41-K/61 Gymnázium) - výsledky přijímacího řízení - 2. kolo (PDF)


Přijímací řízení ke studiu na RG pro školní rok 2020/2021 - 2. kolo (79-41-K/61 Gymnázium)

 

Termín pro podání přihlášky: 29. 6. - 7. 7. 2020

Termín přijímacího řízení: 9. 7. 2020

Počet volných míst: 3

Podrobnosti a kritéria zde (PDF)

 


Čtyřleté gymnázium (79-41-K/41 Gymnázium) - výsledky přijímacího řízení (PDF)

Šestileté gymnázium (79-41-K/61 Gymnázium) - výsledky přijímacího řízení (PDF)

 

Důležité informace pro přijaté a nepřijaté uchazeče, kteří mají zájem studovat na naší škole

Odevzdání zápisového lístku (platí pro přijaté uchazeče)

Termín pro odevzdání zápisových lístků je stanoven na 5 pracovních dnů, tzn. nejpozději do 23. června 2020. Zápisový lístek se v tomto termínu musí odevzdat buď ve škole, nebo k poštovní přepravě (stačí razítko pošty s tímto datem). Doporučujeme osobní odevzdání, přijatým uchazečům bude současně vydáno rozhodnutí o přijetí.
 

Podání žádosti o nové rozhodnutí (platí pro nepřijaté uchazeče, kteří mají zájem o studium na naší škole)

Podle zákona č. 135/2020 Sb. nemůže uchazeč v roce 2020 podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání. 
 
Tento uchazeč ale může podat žádost o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „žádost“). 
 
Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, žádost musí uchazeč podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Počátek této lhůty začíná dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. Lhůta je dodržena i tehdy, když uchazeč podá žádost na poště poslední den lhůty. 
 
Aby ředitel školy mohl žádosti vyhovět, musí být splněny tyto podmínky: 
 
- existuje volné místo, typicky tedy v případech, kdy jiný uchazeč, který byl přijat, neodevzdal ve stanovené lhůtě zápisový lístek anebo jej vzal zpět, a 
- uchazeč, který podal žádost o nové rozhodnutí, splnil podmínky přijímacího řízení, ale nemohl být přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů. 
 
Při rozhodování upřednostní ředitel školy vždy ty uchazeče, kteří se umístili výše v pořadí. 
 
Pokud je uchazeč přijat na základě nového rozhodnutí, škola, na které již odevzdal svůj zápisový lístek, jej takovému uchazeči vrátí po předložení tohoto nového rozhodnutí. Uchazeč zápisový lístek poté uplatní na škole, která uchazeče přijala na základě nového rozhodnutí. 
 
Nemůže-li ředitel školy žádosti vyhovět, usnesením řízení o žádosti zastaví. 
 
Vzor žádosti o vydání nového rozhodnutí
 

Důležité informace k přijímacímu řízení na RG pro školní rok 2020/2021.

 

Na základě Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a na základě Vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje ředitel školy 1. kolo přijímacího řízení do 31. ledna příslušného roku. Současně ve stejném termínu zveřejňuje kritéria přijímacího řízení, předpokládaný počet přijímaných žáků a další náležitosti, včetně přesných termínů konání jednotných testů v průběhu měsíce dubna 2020.

 

1. kolo přijímacího řízení - školní rok 2020/2021