Zápis do 1. tříd ZŠ

Přípravný kurz „Školáček“

Přípravný kurz pro budoucí žáky 1. tříd naší školy začíná

ve čtvrtek 16. května 2019 v 15,30 hodin.

Kurz je zaměřen na seznámení dětí s prostředím školy, budoucí třídní paní učitelkou a na hravé činnosti usnadňující dítěti vstup do školy. V kurzu se děti nebudou učit číst ani psát, hlavním cílem společných setkání bude zajistit pohodový přechod z MŠ do ZŠ.

Termíny jednotlivých lekcí – vždy od 15, 30 do 16, 30 hodin:

Čtvrtek – 16. 5., 23. 5., 30. 5. a 13. 6.

S sebou si děti donesou: pevné přezůvky, pastelky, nůžky, pití – vše v batůžku.

 

Třídní učitelky: Mgr. Šárka Kandlerová a Mgr. Iveta Sedláčková

 

 

Výsledek zápisu do 1. tříd ZŠ (PDF)

 

Informace k zápisu v roce 2019 (pdf)

Zápis pro školní rok 2019/2020 se koná v pátek 26. dubna 2019 od 12.00 do 18.00 hodin.

 

Informace k zápisu

Rodič (zákonný zástupce) se dostaví k zápisu společně s dítětem, přinese s sebou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte (nebo výpis z matriky). Vyplní a podepíše žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo žádost o odklad školní docházky a dotazník.

Dále bude informován o možnosti odkladu školní docházky. Obdrží požadavky na školní zralost a možnosti, jak pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji do doby zahájení povinné školní docházky (MSMT-27988/2016, § 3a odst. 6 vyhlášky o základním vzdělávání ) - Desatero pro rodiče a Další vhodná doporučení pro přípravu na vstup do 1. třídy.

 

Po vyhodnocení zápisu a po společné poradě ředitelů škol bude na úřední desce školy u hlavního vchodu a na webových stránkách školy - www.rg.prostejov.cz - vyvěšen seznam všech přijatých a nepřijatých dětí (pod registračním číslem).

O přijetí rozhodne ředitel školy ve správním řízení. Odvolacím místem pro případy nepřijetí je ze zákona Odbor školství a mládeže Krajského úřadu Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, ul. Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc. Odvolání se podává prostřednictvím základní školy, v níž byl zákonný zástupce s dítětem u zápisu.

 

Kritéria:

  1. Přednostně budou přijaty děti s trvalým bydlištěm ze spádového obvodu II., stanoveného vyhláškou č. 7/2009 města Prostějova ve znění vyhlášky č. 16/2006, kterou se stanoví spádové obvody základních škol (všechny části města Prostějova mimo I. obvod - sídliště Svobody, který je jen pro Základní školu a mateřskou školu Jana Železného Prostějov).

V případě většího počtu uchazečů, než je kapacita 2 otevíraných tříd, nebudou děti z jiného než spádového obvodu II. přijaty k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2.

V případě, kdy počet dětí ze spádového obvodu II. převýší kapacitu 2 tříd, v celkovém počtu 60 žáků, budou použita v následujícím pořadí další kritéria, která vytvoří celkové pořadí dětí takto:

  1. Přednostně bude přijato dítě s tělesným postižením, které vyžaduje bezbariérový přístup (bezbariérová škola).
  2. Přednostně bude přijato dítě, jehož sourozenec ze spádového obvodu II. navštěvuje v letošním školním roce 2018/2019 naši školu a bude na naší škole pokračovat i v následujícím školním roce 2019/2020.
  3. Přednostně bude přijato dítě, jehož zákonný zástupce je pracovníkem školy Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2          
  4. Pořadí zbylých dětí ze spádového obvodu II. určí losování (Doporučení veřejné ochránkyně práv k

rovnému přístupu k povinné školní docházce).

 

O případném losování o přijetí k základnímu vzdělávání budou zákonní zástupci informováni prostřednictvím webových stránek školy a úřední desky. Losování proběhne dne 30. 4. 2019 v 16:00 hodin, za přítomností ředitele školy, zástupce ředitele pro ZŠ, zástupce školské rady. Losování se mohou zúčastnit zákonní zástupci dětí. Žádáme rodiče, aby nebrali své děti na losování.

Po losování a vyhodnocení bude na úřední desce školy u hlavního vchodu a na webových stránkách školy - www.rg.prostejov.cz - vyvěšen seznam všech přijatých a nepřijatých dětí (pod přiděleným registračním číslem).

 

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod registračním číslem (přiděleno u zápisu) na veřejně přístupném místě a způsobem umožňujícím dálkový přístup (alespoň na dobu 15 dní). Zveřejněním seznamu se považují tato rozhodnutí za oznámená. Rozhodnutí o přijetí již nebudou zákonným zástupcům zasílána, ale rodiče mohou požádat o jeho písemné vydání.

 

Pravděpodobný termín zveřejnění výsledků zápisu na webu je 3. května 2019.

 

Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání si může zákonný zástupce, jehož jméno je uvedeno na žádosti k základnímu vzdělávání, osobně vyzvednout na sekretariátu školy od 3. 5. od 12:00 do 7. 5. 2019 v kanceláři školy. Při vyzvednutí je nutno předložit občanský průkaz. Poté budou rozhodnutí odeslána poštou. Nevyzvednutá Rozhodnutí o nepřijetí a OŠD budou 9. 5. 2019 odeslána zákonnému zástupci poštou.

Tento termín bude záviset na výsledku z porady ředitelů ZŠ a případném losování.

 

Současně Vám sdělujeme, že podle ustanovení § 38, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, máte možnost nahlédnout do svého spisu dne 2. 5. 2019 v době od 7:00 do 8:00 hod., dále dle § 36, odst. 3 téhož zákona dne 3. 5.  2019 v době od 8:00 do 10:00 hod. se máte možnost před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí; to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal.

 

Informace k odkladům školní docházky:

Rodiče mají právo požádat o odklad školní docházky. O odkladu rozhoduje ředitel školy na základě vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře (nebo klinického psychologa). Příslušným školským poradenským zařízením je Pedagogicko-psychologická poradna (dále PPP) Olomouckého kraje, pracoviště Prostějov, Vrchlického ul. 5, nebo některé speciální pedagogické centrum.

Postup:

  • dítě, u něhož rodiče budou u zápisu 26. 4. 2018 žádat o odklad školní docházky, absolvuje na návrh mateřské školy nebo zákonného zástupce předškolní psychologické vyšetření ve školském poradenském zařízení a současně rodič požádá o doporučení k odkladu školní docházky odborného lékaře nebo klinického psychologa,
  • rodiče musí zprávu ze školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa odevzdat v den zápisu v základní škole, kde žádají o odklad školní docházky,
  • ředitel základní školy na základě vyplněné žádosti a obou doporučení vystaví rozhodnutí o odkladu školní docházky.

 

 

 

 

 

 

V Prostějově 29. března 2019                                  RNDr. Ing. Rostislav Halaš v. r., ředitel školy